marike tijhaar coaching, supervisie en intervisie
behandeling jongeren

Ik geef kortdurende behandeling aan jongeren, die op één of andere manier problemen ondervinden. Dat kunnen problemen zijn die invloed hebben op het schoolseleren, zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld en faalangst, maar dat kunnen ook problemen zijn die ze ervaren in de omgang met andere jongeren of volwassenen.

Ik geef deze behandelingen vorm aan de hand van het PrOP-model. Het stappenplan in dit model is bedoeld voor klachten die kunnen worden gedefinieerd als relatief recente blokkades in de ontwikkeling. Het is breed toepasbaar op uiteenlopende probleemgebieden en DSM-diagnoses en is daarom generalistisch.

Problemen bij kinderen zijn vaak minder verweven met de nog in ontwikkeling zijnde persoonlijkheid. Kinderen beschikken over een goed aanpassingsvermogen en hebben een grote veerkracht. Dat maakt dat kinderen in een kortdurende behandeling nieuwe vaardigheden kunnen verwerven en oude gewoonten kunnen afleren. Via probleeminzicht, waarbij de factoren Probleem, Omgeving en Persoon worden geanalyseerd, wordt er gewerkt aan gedragsverandering. De behandelingen eindigen met terugvalpreventie. Elementen van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte benadering maken onderdeel uit van de PrOP-aanpak.

Ik start mijn behandelingen met een kennismaking met ouders en jongere. Het behandeltraject omvat doorgaans 8 sessies en wordt afgesloten met een evaluatie met ouders en de jongere zelf.

Ik ga hierbij uit van de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en talenten van de jongere. 
Daarnaast adviseer en begeleid ik ook de ouders.

Ik richt me op jongeren van 10 tot ca. 24 jaar.

Deze behandelingen kunnen onder basis GGZ vallen en worden dan vergoed door de zorgverzekering. Overleg hiertoe altijd eerst met uw eigen ziektekostenverzekering.
Homevoor wiecoachingsupervisieintervisiebehandeling jongerentarievenover Marikecontact